HV HIPOT |Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun - topar döretmek işi

HV HIPOT |Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun - topar döretmek işi

Günortan 12.24-de HV HIPOT “Şuangdan hoş geldiňiz” toparyny gurmak işini geçirdi.

 

 

 

Iş başlamazdan ozal, Dolandyryş bölüminiň kärdeşleri dekabr aýynda doglan gün ýyldyzlaryna seresaplylyk bilen taýýarlanan doglan gün sowgatlaryny gowşurdylar. Iş başlamazdan ozal, Dolandyryş bölüminiň kärdeşleri dekabr aýynda doglan gün ýyldyzlaryna seresaplylyk bilen taýýarlanan doglan gün sowgatlaryny gowşurdylar.

HV HIPOT doglan gün ýyldyzlaryna sowgat bermekden başga-da, her bir işgär üçin “parahatçylyk miweleri” gutusyny taýýarlady we işgärlere gününi gutlamak üçin baýramçylyk bereketlerini iberdi! HV HIPOT doglan gün ýyldyzlaryna sowgat bermekden başga-da, “parahatçylyk” gutusyny taýýarlady. miweler ”her bir işgär üçin we işgärlere bagtly gün arzuw etmek üçin baýramçylyk bereketlerini iberdi!

Artykmaçlyklary alandan soň, hemmeler goşa günortanlyk çaýdan lezzet almak üçin restorana göçdüler.Lezzetli miwelerden we naharlardan öň hemmeler durup, nahardan lezzet alýardylar.Içmek suwundan başga-da, käse başga näme edip biler?“Kiçijik ýyldyzy” kakmak üçin ulanylyp bilner

 

 

Soňra “Suw kubogy simfoniýasy” atly ajaýyp oýun sessiýasynda iki topar biri-biri bilen hyzmatdaşlyk etdi we ajaýyp “Suw kubogy simfoniki konserti” başlandy!Topar döretmek işi, her kimiň bilelikdäki tagallasy we işjeň gatnaşmagy bilen üstünlikli netijä geldi.Şadyýanlyga gatnaşyň, şatlyk bilen belläň!

 


Iş wagty: 28-2021-nji dekabry

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň