Biz hakda

Biz hakda

HV HIPOT

Güýç synagy piloty

HV Hipot Electric Co., Ltd. Wugao institutyndan we Xigao institutyndan miras galan 2003-nji ýylda esaslandyryldy.1500 inedördül metre golaý ýokary tehnologiýaly akylly ofis binasy we 2000 inedördül metr 8S döwrebap dolandyryş we önümçilik zawody bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana.

Energetika synag enjamlarynyň hemmetaraplaýyn kuwwatynyň, weýran etmeýän janly patrul barlagynyň we onlaýn gözegçilik ulgamynyň dizaýny, gözleg we ösüş, önümçilik, kuwwatly woltly synag we okuw merkezi we esasy artykmaçlyklary bilen esasy bäsdeşlik ukyby bolan güýç ulgamy integrirlenen operator. Müşderi tejribe innowasiýasy we işewürlik modeli täzelikleri.

HV HIPOT1

Düýbi Hubeý welaýatynyň Wuhan şäherinde ýerleşýän HV Hipot, içerki marketing merkezi, halkara marketing merkezi, önüm gözleg we ösüş merkezi we satuwdan soňky hyzmat merkezi, 80-den gowrak işgär, ýokary okuw jaýynda işleýän ýa-da ondan ýokary işgär işgärleriň umumy sanynyň 85% -ini düzýär, şol sanda 5 magistr derejesini, 2 lukman.

Sergi

2018. 10

Exhibition

Pekin halkara elektrik energiýasy enjamlary we tehnologiýa sergisi

2019. 06

Exhibition1

Aziýa elektrik energiýasy we akylly gözenek sergisi

2019. 11

Exhibition2

Şanhaý halkara elektrik energiýasy we elektrik sergisi

2019. 12

Exhibition3

Wuhan bir guşak we bir ýol tehnologiýasy alyş-çalyş ýygnagy

2020. 03

Exhibition4

Eastakyn Gündogar Dubaýda halkara güýç sergisi

Tehniki topar

Technical Team

Birnäçe ýokary derejeli gözleg we in engineener bar, izolýasiýa naprýatageeniýe synag enjamlaryna, transformator synag enjamlaryna, wyklýuçatel synag enjamlaryna, SF6 toplumlaýyn synag enjamlaryna, kabeliň ýalňyş ýerini synag enjamlaryna, transformator tussag ediş synag enjamlaryna, onlaýn gözegçilik ulgamlaryna we ş.m. , Gözleg we gözleg önümleriniň 89 kategoriýasy, dizaýn we önümçilik mümkinçilikleri.Tejribeli hünär tehniki goldaw topary müşderilere ýerdäki enjamlary düzetmek, uzakdan tehniki sorag-jogap goldawy we amaly okuw goldawynyň dürli görnüşleri bilen üpjün edip biler.

Technical Team1

Tehniki direktor hökmünde Awstraliýa TMG synag enjamlaryndan jenap Berni bellendi.

Jenap Berni ýokary woltly enjamlaryň öndürijiligini şuňa meňzeş halkara önümleri bilen deňeşdirip, daşary ýurtda göz öňüne getirýär.

Technical Team2

Kärhananyň medeniýeti

HV Hipot, ajaýyp R&D tehnologiýasy, makro senagat perspektiwasy, hünär hyzmat standartlary we birinji derejeli ulgam önümleri bilen güýç synag pudagyny gurmagy hemişe talap edýär.Ösüşe itergi bermek üçin esas, garaşsyz gözleg we innowasiýa we marka döretmek üçin täsin ösüş üçin innowasiýa işewürlik modellerini talap edýär.Akylly güýç synagynyň global üpjün edijisi bolmaga borçlanýarys.

Elektrik howpsuzlygy ýurduň esasyny düzýär.HV Hipot tehnologiki innowasiýalaryň, tehnologiki hyzmatlaryň innowasiýalarynyň we energiýa barlagynyň ekologiki innowasiýalarynyň utgaşdyrylan ösüşini öwrenmäge çalyşýar we müşderiniň tejribesini we tehnologiki innowasiýany esasy artykmaçlyklary hökmünde alar, elektrik gurluşygynyň has giň ugruna geçer we elektrik howpsuzlygyna hyzmat eder.

Kompaniýamyz we harytlarymyz hakda pikir edýänler üçin bize e-poçta iberip ýa-da çalt habarlaşyň.

 • [Mart 2003] Kuwwatly ýokary woltly synag gözlegleri bilen meşgullanmak üçin Wuhan Guodian ýokary woltly tehnologiýa gözleg instituty döredildi.
 • ]
 • [Awgust 2005] Wýetnam CSC bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Aýlaw garşylyk ölçegleriniň ilkinji partiýasy Günbatar elektrik ölçeg önümleriniň monopoliýasyny bozup, Wýetnam Milli elektrik energiýasyna ulanyldy.
 • [Aprel 2006] Dünýädäki iň uly elektrik geçiriji we paýlaýyş kompaniýalarynyň biri bolan AREVA-a ýokary hilli synag enjamlary bilen üpjün etdi we global elektrik geçiriji pudagyna az goşant goşdy.
 • [Noýabr 2006] HVHIPOT resmi taýdan hasaba alyndy.Şol ýylda HVHIPOT markasy hasaba alyndy we kompaniýa marka ugrunda ösdi.
 • [Mart 2007] Hubei elektrik energiýasyny ölçemek we synag birleşigini bilelikde gurady we geňeşiň agzasy boldy.
 • Bölekleýin çykaryş synag toplumy Awstraliýanyň elektrik energiýasy kompaniýasyna ulanyldy we önümler Europeanewropa we Amerikanyň halkara bazarlaryna çykdy.
 • Wençuan betbagtçylyk sebitine, Siçuan welaýatynyň Aba dikeldiş taslamasy üçin elektrik synag enjamlary bilen üpjün etmek we elektrik energiýasyny dikeltmek we betbagtçylykdan halas ediş işlerine gatnaşmak üçin gitdi.
 • ]
 • ] Nanunnan elektrik seti.
 • ]
 • ]
 • [2012-nji ýylyň dekabry] HV HIPOT söwda belliginiň üstünlikli hasaba alynmagy Daşary söwda ministrliginiň bazary açmagyna esas döretdi.Dekabr aýynyň ahyryna Russiýa, Eýran, Günorta Koreýa, Wýetnam we Özbegistan ýaly on gowrak ýurtdan gelen daşary ýurtly myhmanlary garşy aldyk.
 • ]Hünär hyzmaty ertir siziň bilen has gowy salamlaşar.
 • ]
 • ] Synag enjamynyň operasiýa ulgamy ýaly bir topar kompýuter programma üpjünçiligi Wuhan Guodian West High Technology-iň barha ösýändigini subut edýär.
 • [Fewral 2016] HVHIPOT-nyň önümleri ýadro energiýasy bazaryna üstünlikli girdi.23-nji ýanwarda, Zhejiang Hongwei Supply Chain Co., Ltd.-iň hoşniýetli çakylygy bilen, ýadro energiýasy enjamlarynyň hyzmatdaşlygyny jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin, Zhejiang Hongwei Supply Chain Co., Ltd. Döwrebap hyzmat pudagy CIMC innowasiýa ösüş kärhanasydyr. önüm öndürýän zynjyry we hyzmat üpjünçilik zynjyryny birleşdirýän platforma esasly üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak mümkinçilikleri bilen, kompaniýamyzyň ýadro energiýasy bazaryna resmi taýdan girendigini we elektrik synagyna yzygiderli çagyrylýandygyny görkezýär.
 • [Fewral 2017] Elektrik ölçeg pudagyna has gowy hyzmat etmek üçin Wuhan HVHIPOT ultra ýokary halkara GB 50303-2002 standartyna laýyk gelmek üçin önümçilik zawodyny ep-esli üýtgedipdi.Gözleg we gözleg merkezini maksatly giňeltmek, önümçilik ussahanasy, synag we barlag merkezini güýçlendirmek we önümçilik prosesine has berk çemeleşmek, Wuhan HVHIPOT-yň elektrik ölçeg pudagynda sarsmaz öňdebaryjy ornuny görkezdi.
 • [Oktýabr 2018] Işlenip düzülen HVHIPOT Mini Programmasy resmi taýdan işe girizildi.Bu kiçi programma, esasan, güýç synagçylarynyň köpüsi üçin güýç synagy bilen baglanyşykly hasaplaýyş gurallaryny üpjün edýär.
 • [Oktýabr 2018] HVHIPOT Pekiniň 17-nji Halkara Elektrik Energiýasy Enjamlary we Tehnologiýa Sergisine (EP China 2018) gatnaşdy we doly üstünlik gazandy.
 • ]

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň