Işewürlik gerimi

Işewürlik gerimi

Business Scope
Business Scope1

Bu pudakda 17 ýyllyk çuňňur ösüşiň dowamynda kompaniýa ABB, Siemens, Schneider, Alstom, Smith we beýleki Fortune 500 kompaniýalarynyň global üpjün edijiler sanawyna girdi.

Kuwwatly synag synag önüminiň doly ugry bilen, “Bir guşak we bir ýol” milli önümçiligi bilen daşary ýurt meýdan hyzmatynda baý tejribe, halkara bäsdeşlik ukyby bilen global güýç synag üpjün edijisine öwrüldi.

Business Scope5

HV Hipot elmydama milli setiň we elektrik üpjünçilik býurosynyň, elektrik institutynyň, metrologiýa institutynyň, elektrik stansiýalarynyň we beýleki elektrik ulgamy we metro, elektrik enjamlary zawody, metallurgiýa, nebithimiýa, harby goranyş ulgamy bölümi, kollejler we uniwersitetlerdäki laboratoriýa bilen meşgullanýar. , zawodlar we elektrik enjamlary gurluşyk bölümleri, ygtybarly, amatly we has köp amaly önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmek üçin beýleki kärhanalar we edaralar.

Business Scope8
Business Scope8

Kompaniýa, elektrik näsazlyklaryny ýüze çykarmagy, elektrik togunyň howplaryny ýok etmegi, elektrik howpsuzlygyny goramagy we elektrik saglygyny üpjün etmegi we güýç howpsuzlygyny anyklaýyş ulgamynyň we diwersifikasiýa hyzmat çözgütleriniň doly toplumyny döretmegi maksat edinýän "Power Doctor" hyzmat düşünjesini täzeçillik bilen döredýär.

Business Scope6

Esasy müşderi

Core Customer1

Işgärleri taýýarlamak

Köp sanly ýokary derejeli gözleg we in engineenerleriň tehniki bilimine we uly göwrümli ýokary woltly laboratoriýa okuw meýdançalarynyň güýjüne daýanmak bilen, kompaniýa 2012-nji ýylda elektrik meýdan synag tehniki okuw kurslaryny we tehniki alyş-çalyş salonlaryny gurnap başlady. 100 sapak we 5000-den gowrak okuwçyny taýýarlady.Kuwwat synagy pudagynda tehniki alyş-çalyşlary ösdürmek maksady bilen täze pikirleri we täze usullary döretdi.

Global üpjün edijileri güýç synamak üçin bagyşlanan, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

Business Scope9

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň