GDCL-10kA Impulse häzirki generator

GDCL-10kA Impulse häzirki generator

Gysgaça düşündiriş:

Impuls tok generatory, esasan, artýan tussagyň, varistorlaryň we beýleki ylmy gözleg synaglarynyň galyndy naprýa .eniýesini ölçemek üçin amatly 8 / 20μ ýyldyrym impulsyny döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş gurşawy

Daşky gurşawyň temperaturasy: -10 40 40 ℃
Degişli çyglylyk: ≤ 85% RH
Belentlik: ≤ 1000m
Içerde ulanmak
Geçiriji tozan, ot ýa-da partlaýjy howp ýok, poslaýjy metal ýa-da izolýasiýa gazy ýok.
Kuwwatly naprýa .eniýe tolkun formasy sinus tolkuny, ýoýulma derejesi <5%
Resistanceeriň garşylygy 1Ω-den köp däldir.

Amaly standart

IEC60099-4: 2014 Gözleg tussaglary-4-nji bölüm: Ac ulgamlary üçin boşluk ýok metal-oksidi köpeldýänler.
GB311.1-1997 HV elektrik geçirişiniň we üýtgemeginiň izolýasiýa utgaşdyrylyşy.
IEC 60060-1 Volokary woltly synag usuly - umumy synag zerurlygy.
IEC 60060-2 Volokary woltly synag usuly - ölçeg ulgamy.
GB / T16896.1-1997 Volokary woltly impuls synagynyň sanly ýazgysy.
DLT992-2006 Impuls naprýa .eniýesini ölçemegiň düzgünlerini ýerine ýetirmek.
DL / T613-1997 Daşary ýurtdan getirilýän AC boşluksyz metal oksidi tussag edijiler üçin tehniki aýratynlyklar.

Esasy ýörelge

LC we RL zynjyrlaryny ulanyp, zarýadlanan kondensator C, induksion L we çyzykly garşylykly ýüklere standart talaplara laýyk gelýän impuls tokyny döretmek üçin çykýar.

The Basic Principle

Esasy aýratynlyklar

Häzirki tolkun formasy: 8 / 20μs
Bahalandyrylan tok: 10kA
Ot alma usuly: Pnewmatiki süýşme akymynyň top aralygy.Awtomatiki dolandyryş, el bilen dolandyrmak.
Häzirki polýarlyk: polo positiveitel.Tolkun şekilli displeý: häzirki-negatiw;galyndy naprýa .eniýesi polo positiveitel.
Häzirki ölçeg: Rogowski rulony (0-50kA), takyklygy: 1%.
Galyndy naprýa .eniýäni ölçemek: garşylyk naprýa .eniýesini bölüji (0-100kV), takyklygy: 1%
Umumy ölçeg takyklygy: 3%
Tolkun şekilli displeý: Osiloskop (Tektronix) we kompýuter.
Osiloskop we kondensatoryň zarýad naprýa .eniýesi bir düwme bilen kompýuterde goýulýar.
Maglumatlary saklamak: kompýuterde.Ölçeg maglumatlary we tolkun formasy osiloskop bilen ýygnalyp, awtomatiki usulda USB porty arkaly kompýutere iberilýär we kompýuteriň gaty diskindäki deslapky bukjada Excel formaty hökmünde saklanýar.
Howpsuzlygy goramak: aşa woltly, aşa tokly, giriş dolandyryş baglanyşygy, gyssagly duralga, awtomatiki toprak.El bilen topraklamak üçin enjamlar bilen enjamlaşdyrylan: işleýän işgärler generator korpusy bilen habarlaşmazdan ozal tolkun formasynyň rezistoryny çalyşmak, synag obýektini çalyşmak, abatlamak we ş.m. toprak zolagyny bedeniň HV ujuna birikdirmeli.
Resistanceer garşylygy: ≤1Ω
Elektrik üpjünçiligi: 220V ± 10%, 50Hz;kuwwaty 10kVA

Esasy komponentler

Zarýad beriş bölümi
1) Zarýad beriş usuly: transformatoryň esasy tarapynda LC zynjyrynda hemişelik tok bilen ýarym tolkun düzediş.Esasy tarapynda gysga utgaşma / aşa ýükden goramak bar.
2) volokary woltly düzediji diod: ters naprýa 150eniýe 150kV, Maks.Ortaça tok 0.2A.
3) Transformatoryň esasy naprýa 220eniýesi 220V, ikinji naprýa .eniýe 50kV, bahasy 10kVA.
4) Gorag rezistory zarýad bermek: emal edilen garşylyk sim, izolýasiýa turbasyndaky induktiw dykyz ýaradyr.
5) Üznüksiz zarýad beriş enjamy: zarýad beriş naprýa 10eniýesiniň 10 ~ 100% aralygynda, zarýad beriş naprýa .eniýesiniň sazlanylýan takyklygy 1%, hakyky zarýad beriş takyklygy 1% -den gowudyr.
6) Kondensatoryň naprýa .eniýe gözegçiligi: DC garşylyk naprýa .eniýeli bölüji aýna uran garşylygy we metal plyonka garşylygy ulanýar.Pes woltly goluň naprýa .eniýe signaly goralýan kabel arkaly ölçeg ulgamyna geçirilýär.

Zyňyndy bölümi
1) Awtomatiki topraklaýyş enjamy: synag togtadylanda ýa-da başga bir sebäp bilen giriş gözegçiliginiň açylmagyna sebäp bolanda, ýokary woltly terminaly gorag rezistory awtomatiki usulda ýerleşdirip we çalt zyňyp biler.
2) Zyňyjy enjam, ykjam gurluşy, güýçli geçiriş durnuklylygy we ygtybarly hereketi bolan pnewmatik solenoid klapan bölünişini we topraklaýyş mehanizmini kabul edýär.
3) Zyňyndy sferasy güýçli ýylylyga we uly tok garşylygy bolan grafitden ýasalýar.
Impulse Current Generator3
Generator
1) Dört sany energiýa saklaýjy kondensator iki topara bölünýär we degişlilikde izolýasiýa edilen şassi ýaýyna ýerleşdirilýär.Tolkunyň öňdäki induksiýasy we tolkunyň ahyrky garşylygy degişlilikde ýönekeý, düşnükli, berk we ygtybarly degişli ýerlerde kesgitlenýär.
2) Synag obýektiniň gysgyç enjamy pnewmatik itekleýji bilen berkidilýär.
3) Ot alma enjamy, izolirlenen top aralygyny herekete getirmek we durnukly we ygtybarly top boşlugyndan çykarmak üçin pnewmatik komponentleri kabul edýär.

Ölçeg guraly

1) Galyndy naprýa .eniýe: garşylyk naprýa .eniýesini bölüji, induktiw däl garşylyk, ýokary takyklyk, Maks.naprýa .eniýe 30kV, 1pc 75Ω ölçeg kabeli, 5 metr.
2) Tok: Iň ýokary tok 100kA we 1pc 75Ω ölçeg kabeli, 5 metr bolan Rogowski rulonyny ulanmak.
3) Osiloskop: Tektronix DPO2002B ulanyp, nusga almagyň tizligi 1GS / s, 100MHz giň zolakly, iki kanal.
4) Programma üpjünçiligi: maglumatlar we tolkun şekilli okamak / saklamak we hasaplamak funksiýalary bilen ICG impulsly häzirki ölçeg ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.
10kA Impulse Current Generator1Dolandyryş bölümi
1) Stol görnüşi “Workbench” operasiýa işgärlerine oturanda has amatly işlemäge mümkinçilik berýär.
2) Kabinet herekete we pozisiýany düzetmäge ukyply hereketlendiriji rolikler we durnukly goldaw bilen enjamlaşdyrylandyr.
3) Dolandyryş ulgamynyň optimal dizaýny, ulanyjy üçin amatly interfeýs, diňe 3 düwme (zarýad, zarýad, ot ýakmak) we zolakly wyklýuçatel (dört tolkun öwrülişi), ýokary ygtybarlylyk, ýönekeý gurluş, işlemek aňsat, saklamak aňsat.
4) Osiloskop sazlamasy kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we çylşyrymly el bilen işlemekden gaça durýan bir açar bilen tamamlanýar (osiloskopyň hünärmenleri dolandyrmak kyn bolan köp funksiýasy bar).
5) Kondensatoryň zarýad naprýa .eniýesi açyk interfeýs we ýönekeý işlemek bilen kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.
6) Osiloskop kompýuter bilen aragatnaşyk baglanyşygyny döredýär, ölçeg maglumatlary we tolkun formasy awtomatiki usulda kompýuterde saklanýar we Excel resminamasy awtomatiki usulda döredilýär.
7) Dolandyryş ulgamynyň elektrik üpjünçiligi: transformator we süzgüç bilen izolirlenen.
8) Gorag: aşa naprýa .eniýe, aşa tok, giriş gözegçilik baglanyşygy, gyssagly duralga, awtomatiki toprak we ş.m.

Ölçeg derňew programma üpjünçiligi

Derňew programma üpjünçiligi impulsly häzirki synag üçin osiloskop bilen aragatnaşyk arkaly tolkun formasyny we maglumatlary awtomatiki okap we IEC1083-2 standartynyň ölçeg usulyna görä tolkun formasyna baha berip biler.Häzirki pik, naprýa .eniýe pikiri, tolkunyň öňdäki wagty we tolkunyň gutarýan wagty awtomatiki hasaplanýar we synag tolkun formasy bilen bilelikde kompýuteriň ekranynda görkezilýär.

Maglumatlar we tolkun formasy awtomatiki we üznüksiz saklanyp bilner (synag meýdançasynda tötänleýin atyş)

Measurement Analysis Software


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň