GDBT-1000KVA transformator integral synag skameýkasy

GDBT-1000KVA transformator integral synag skameýkasy

2016-njy ýylyň dekabrynda HVHIPOT koreý müşderisi tarapyndan ýerinde işe girizilmegi üçin çagyryldy.Şeýlelik bilen kompaniýamyz, müşderi üçin ýerinde düzediş geçirmek üçin ýeke özi Günorta Koreýa gitmek üçin tehniki inerener taýýarlady.Müşderi üçin düzülen önüm GDBT-1000KVA transformator integral synag skameýkasydyr.

GDBT-1000KVA transformer integrated test bench1

Dekabr aýynyň ahyrynda kompaniýamyzyň tehniki inersenerleri Günorta Koreýa ylgadylar we müşderi bilen duşuşan iş ýerine geldi.Siteerde işe girizilende, kompaniýamyzyň tehniki inersenerleri ilki bilen transport wagtynda enjamyň zaýalanandygyny ýa-da zaýalanmandygyny anyklandan soň, müşderi bilen zähmet bölünişiginde işlediler.Kompaniýamyzyň tehniki inereneri, esasy zynjyryň baglanyşyk liniýasyna, dolandyryş zynjyrynyň baglanyşyk liniýasyna bolsa müşderi jogapkärdir.Simleriň hemmesi gutarandan soň synag başlaýar.

GDBT-1000KVA transformer integrated test bench2

Işe giriziş döwründe kompaniýamyzyň tehniki inersenerleri ýük göterijilik synagyny, ýük synagyny we müşderiler üçin transformatoryň naprýa .eniýe synagyna çydamly induksiýany geçirdiler.Her synag tamamlanandan we synag maglumatlary dogry bolansoň, synag rahat gutarýar.

GDBT-1000KVA transformer integrated test bench3

Işe girizilenden soň ikinji gün, kompaniýamyzyň tehniki inersenerleri müşderiniň öňünde ýerinde işgärleri taýýarladylar.Okuwyň mazmuny, esasan, enjamyň işleýşi we ätiýaçlyk çäreleri, esasanam müşderiniň jikme-jik görkezmeler we düşündirişler bermek üçin ulanylyşy we ulanylyşy bilen baglanyşyklydyr.

GDBT-1000KVA transformer integrated test bench4

Müşderiler üçin ýerinde işe girizilenden we okuwdan soň, koreý müşderileri önümlerimizden, tehnologiýamyzdan we hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýarlar we geljekde uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga umyt baglaýarlar.HVHIPOT, şeýle hem, müşderilere jogapkär bolmak we hyzmat etmek düşünjesine eýerýär we elektrik pudagynda yzygiderli täze öwüşgin döredýär.


Iş wagty: 27-2016-njy dekabry

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň