GDCY-20kV naprýa .eniýe generatory üçin ýerinde tehniki görkezme almak üçin Kuweýt şäherine gidiň

GDCY-20kV naprýa .eniýe generatory üçin ýerinde tehniki görkezme almak üçin Kuweýt şäherine gidiň

9-njy iýuldan 14-nji iýul aralygynda HVHIPOT-yň inersenerleri, müşderiler üçin GDCY-20kV kiçi impulsly naprýa .eniýe generatoryna ýerinde tehniki görkezme bermek üçin Kuweýt şäherine gitdiler.

Go to Kuwait for on-site technical guidance for GDCY-20kV voltage generator1

Kuweýtiň paýtagty Kuweýt şäheri Kuweýt aýlagynyň günorta kenarynda ýerleşýär.Bu Arap ýarym adasynyň gündogar kenarýakasyndaky iň möhüm çuň suw porty we ýurduň syýasy we ykdysady merkezi.Kuweýtde gelen birnäçe günüm Kuweýtiň agyz bekleýän aýyna gabat geldi.Yslam dini däp-dessurlarynda hijri senenamasynyň sentýabr aýynda 30 günlük oraza aýy (bu ýyl agyz beklemek Gregorian senenamasynyň 5-nji noýabrynda başlar) diýseň möhüm bir zat bar.Musulmanlaryň hemmesi gün dogandan soň suw iýmeýärler we içmeýärler, käbirleri tüýkülikleriniň gün ýaşýança garnyna ýuwulmagyna-da rugsat bermeýärler.Gün ýaşandan soň erkin iýip-içip bilersiňiz.Her kim adat boýunça iýmeli, ýöne uzakdan gelen myhmanlar üçin müşderi inersenerlerimize has gowy seredýär.Adaty iýip-içip bilerler, ýöne köpçülik ýerlerinde däl.

Go to Kuwait for on-site technical guidance for GDCY-20kV voltage generator2

Translatererli terjimeçiniň ýolbaşçylygynda we oňaýsyz ýokary temperatura çydamak bilen, tehniki inersenerlerimiz ýerinde synag synaglaryny we müşderiler üçin düşündirişleri geçirdiler.Müşderiler pes woltly wyklýuçateliň impuls naprýa .eniýesini ölçemek üçin GDCY-20kV kiçi impulsly naprýa .eniýe generatoryny satyn alýarlar.Müşderi üçin synag önümi pes woltly wyklýuçateldir we in engineenerler isleýän iň gowy synag netijelerine ýetmek üçin önüme ýerinde synag barlag düzedişlerini geçirmeli.

Go to Kuwait for on-site technical guidance for GDCY-20kV voltage generator3

Müşderi gaty ünsli öwrendi, hatda senagat kompýuterindäki programma üpjünçiligi barada ýeke-ýekeden sorady.Iň soňky bölegi, ýerdäki müşderiniň hakyky iş bölegi.Ownuk impuls naprýa .eniýesiniň generatorynyň simleri has çylşyrymly bolany üçin, inerener sabyrlylyk bilen olary el bilen ugrukdyrýar, sim geçirmegi, ulanmagy we interfeýsi nädip işlemelidigini öwredýär.Her jikme-jiklik we her ädim jikme-jik, düýpli we düşünmek aňsat düşündirilýär.

Go to Kuwait for on-site technical guidance for GDCY-20kV voltage generator4

Dört gün dowam eden okuw we görkezme gysga wagtyň içinde gutardy we oýlanyşykly we sabyrly hyzmatymyz müşderileri öwdi.Minnetdarlyk bildirmek üçin bizi indiki gezek öz ýurduna baryp görmek üçin has köp wagt sarp etmegi çagyrdylar.Müşderiniň myhmansöýerliginden doly, müşderiniň ynamyndan doly, HVHIPOT-yň başga bir daşary ýurt tehniki okuwynyň üstünlikli netijesinden doly, HVHIPOT-yň her bir müşderini ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bilen üpjün etmek borjuny ýene bir gezek tassyklaýan!


Iş wagty: 27-nji sentýabr-27-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň