HV HIPOT, howpsuzlyk enjamlaryny synag enjamlarynyň bir toparyny Sinszýana üstünlikli iberdi

HV HIPOT, howpsuzlyk enjamlaryny synag enjamlarynyň bir toparyny Sinszýana üstünlikli iberdi

Oktýabr aýynyň ahyrynda, marketing bölümi Sinszýan şäherindäki elektrik energiýasy tehnologiýasy kompaniýasynyň kompaniýamyzdan bir topar howpsuzlyk enjamlaryny synag enjamlaryny satyn alandygyny habar berdi.Bu gezek satyn alnan enjamlar şulary öz içine alýar: GDYD-D seriýaly AC Hipot synagçysy, GDJS-6 seriýaly izolýasiýa ellik (aýakgap) wolt synagy, GDY seriýasy Elektroskop funksiýa synagy, AGLX-20KN Elektrik howpsuzlygy enjamlarynyň mehaniki aýratynlyklary Synag enjamy, GDJ seriýaly izolýasiýa çybygy naprýa .eniýa çydamly synag elektrod enjamy, GDZG-300 seriýaly DC ýokary woltly synagçy, GDS-50 izolýasiýa ýüp naprýa .eniýesine garşylyk enjamy, GDZ-R galkan synag elektrod enjamy we ş.m. onlarça enjam.Häzirki wagtda enjamlaryň bu topary zawod synagyny tamamlady we şu aýyň başynda müşderiniň bellenen ýerine iberiler.

Izolýasiýa aýakgaplary we izolýasiýa ellikleri, elektrik ulgamlarynyň işlemegi we hyzmat etmegi üçin zerur howpsuzlyk gorag gurallarydyr.DL408 “Elektrik howpsuzlygy boýunça iş düzgünleri” we GB12011-2000 “Elektrik izolýasiýa aýakgaplary üçin umumy tehniki şertler” aýakgaplary izolýasiýa etmek we ellik izolýasiýa ýaly köp ulanylýan howpsuzlyk gurallaryny göz öňünde tutýar.Synag usuly we aýlawy.

GDJS-6 seriýaly izolirlenen ellikler (aýakgaplar) naprýatageeniýe synag enjamy, izolýasiýa aýakgaplary (ellikler), izolýasiýa taýagy partiýa synagy, elektroskop we ş.m. ýaly ýörite enjamlar üçin ulanylýar, bu öňki standart däl synag usullaryny netijeli çözýär, synagy ýönekeýleşdirýär. proseduralary we gowulaşdyrmak ectionüze çykaryş tizligi peselýär, ýüze çykaryş intensiwligi peselýär we ýüze çykaryjy işgärleriň howpsuzlygy kepillendirilýär.Izolýasiýa aýakgaplary we izolýasiýa ellikleri naprýatageeniýe synagyna çydamly, aýlaw ýarym ýyl, synag wagtynda hiç hili bökdençlige ýol berilmeýär we izolýasiýa aýakgaplarynyň syzyş tok çäk bahasyndan ýokary däl.Bu enjam, syzýan tok, izolýasiýa garramagy we izolirlenen ellikleriň (aýakgaplaryň) we izolýasiýa çybyklarynyň naprýa .eniýe parametrlerine çydamly bolup biler we bir wagtyň özünde alty sany izolýasiýa ellik (aýakgap) we birnäçe izolýasiýa çybygyny kesgitläp biler;elektroskop funksiýasyny kesgitleýji enjam bilen enjamlaşdyrylan Elektroskopyň başlangyç naprýa .eniýesi we päsgelçiliklere garşy öndürijiligi synagdan geçirilip bilner.Degişli kömekçi synag enjamlary ýa-da goldaýan elektrod enjamlary saýlanylsa, ýorgan izolýasiýa, izolýasiýa ýassyklary, ýeň izolýasiýa, eşikleri izolýasiýa etmek, gapaklary izolirlemek, merdiwanlary izolirlemek, oturgyçlary izolýasiýa etmek we beýleki izolýasiýa gurallaryny izolýasiýa etmek üçin naprýatageeniýe synagy üçin ulanylyp bilner.

Ulanyş gerimi

Elektrik önümçiligi bölümlerinde, elektrik energiýasy bölümlerinde, ylmy gözleg bölümlerinde we kollejlerde we uniwersitetlerde izolýasiýa elliklerini, izolýasiýa aýakgaplaryny köpçülikleýin öndürmek we barlamak üçin giňden ulanylýar;izolýasiýa çybyklary, izolýasiýa ýüpleri, elektroskoplar we beýleki gurallar.

Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar, güýçli kompaniýanyň kärleri we abraýy bu gezek müşderileri biziň bilen hyzmatdaşlyga çekmegiň möhüm sebäpleridir.HV HIPOT her bir sargytdan ýüz öwürmäge het edip bilmeýär we önümçilik üçin bäsleşýän mahaly her önümiň ajaýyp hilli müşderilere ýetirilmegini üpjün etmek bilen hil gözegçiliginde gaty berkdir!


Iş wagty: Noýabr-08-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň