Koreýada Transformator synag skameykasy

Koreýada Transformator synag skameykasy

2016-njy ýylyň dekabrynda HV HIPOT inereneri Koreýada Transformer Test skameykasyny synagdan geçirmäge borçlanýar.Synag meýdançasy, Günorta Koreýadaky iň uly elektrik enjamy bolan KEPCO bolup, elektrik öndürmek, ibermek we paýlamak we ýadro energiýasy, ýel energiýasy we kömür ýaly elektrik energiýasy taslamalaryny ösdürmek üçin jogapkärdir.

Transformer Test Bench Commissioning at Korea1

Transformator synag skameýkasy şol obýekti synap biler:
22.9kV leeke fazaly transformatorlar we ýörite transformatorlar,ýük naprýa .eniýesi we tok: AC 0-650V / 78A, AC 0-1200V / 29A, AC 0-2400V / 14.6A.
Synag transformatorynyň impedansy 7%, HV tarapy 23kV, 11kV, 6kV.LV tarapy 0.05kV-2.4kV.

Bu synag skameýkasy synagdan aşakda geçirip biler
1.Loadük ýoklugy, ýüklenmeýän tokyň bahalandyrylan tok göterimi ýaly ýük synagy.
2.Loadük synagy, ýüküň ýitmegi, impedans naprýa .eniýesiniň göterimi, awtomatiki temperatura öwrülişi we doly tokdan 30% -den ýokary ýük ýitgisi synagy ýaly ýük synagy.
3.Ygtyýarly naprýa testeniýe synagy.

Transformer Test Bench Commissioning at Korea2

Aýratynlyklary
1.Synag maglumatlaryny el bilen ýazga alyň we maglumat bazasynda saklaň.
2.No-load testiniň maglumatlary tolkun formasy we bahalandyrylan naprýa .eniýe bilen düzedilip bilner.
3.Testük synagynyň maglumatlary temperatura (75 ℃, 100 ℃, 120 ℃, 145 ℃) we bahalandyrylan tok bilen düzedilip bilner.
4.Loadük ýok synagynda LV gapdal naprýa .eniýesine gözegçilik edip bolýar.
5.Testük synagynda HV gapdal toguna gözegçilik edip bolýar.
6.Testhli synag funksiýalary we synag prosesi öň paneliň düwmeleri bilen saýlanyp we dolandyrylyp bilner.
7.Synag netijeleriniň hemmesi GB1094, IEC60076 ýa-da ANSI C57 talaplaryna laýyklykda düzedilýär.
8.Synag prosedurasy kompýuter programma üpjünçiligi arkaly dowam etdirilip bilner.
9.Datahli maglumatlary saklap we çap edip bolýar.
10.Nol gorag bilen, aşa tokdan goramak we aşa woltly gorag funksiýalary bilen.
11.CT / PT aralygy awtomatiki usulda.
12.Synag oturgyjy tutuş aýlaw zynjyryna doly gözegçilik eder we ölçege gözegçilik eder.
13.Howpsuzlyk duýduryş ulgamy.

Dizaýn
Requiredhli zerur synag bir skameýkada enjamlaşdyrylan, her bir funksiýa garaşsyz.Synaglaryň hemmesi awtomatiki.
Transformatoryň häsiýetli synagy (loadük we ýük synagy ýok)
Kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we 100kVA, aralyk transformator 40kVA bilen üpjün edilen induksiýa naprýa .eniýesi bilen üpjün edilýär.

Hakyky talaplara esaslanyp dürli reýting modellerini düzüp bileris.


Iş wagty: 27-2016-njy dekabry

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň