Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • HV HIPOT, nebit himiki derňew enjamlarynyň bir toparyny Jiangsu welaýatyna üstünlikli iberdi

  Dekabr aýynyň ortalarynda, Jiangsu müşderileri kompaniýamyzdan bir topar nebit himiki derňew enjamlaryny satyn aldylar.Köp öndürijini deňeşdirenden soň, müşderi kompaniýanyň güýjüne baha berdi we ahyrynda kompaniýamyz bilen satyn alyş şertnamasyna gol çekmek kararyna geldi.Şertnama gol çekilen badyna ...
  Koprak oka
 • HV HIPOT “GOKURAKUYU” Leisure One-day Tour

  HV HIPOT “GOKURAKUYU” Dynç alyş Bir günlük gezelenç

  Ofylyň ahyrynda soňky söweş ýakynlaşýar.2021-nji ýylda HV HIPOT-yň öndürijiligi yzygiderli ösmegini dowam etdirdi.Kompaniýany ösdürmek ugrundaky yzygiderli tagallalary üçin ähli işgärlere minnetdarlyk bildirmek üçin kompaniýa “GOKURAKUYU” dynç alyşyny bir günlük sylaglamak kararyna geldi, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Good news! HV HIPOT Won the Bid for University Laboratory Project Again

  Gowy täzelik!HV HIPOT Universityene-de uniwersitetiň laboratoriýa taslamasy üçin teklip aldy

  Tsinghua uniwersitetiniň fizika kafedrasy, learadro gözleg instituty, Demirgazyk Hytaý elektrik energiýasy uniwersiteti, Pekin kolleji, Sian Jiaotong uniwersiteti, Týanjin politehniki uniwersiteti, deňiz in Engineeringenerçiligi ... ýaly ýokary woltly laboratoriýa taslamalarynyň üstünlikli iberilmeginden soň.
  Koprak oka
 • Guangdong customer purchases a batch of PD- Free test equipment from HV HIPOT

  Guangdong müşderisi HV HIPOT-dan PD-Mugt synag enjamlaryny satyn alýar

  Recentlyakynda, Guangdong şäheriniň Foshan şäherinden gelen müşderiler HV HIPOT-dan GDYT seriýaly PD-Free Test toplumyny satyn aldylar.Önümçilik kärdeşleriniň seminarda işjeň hyzmatdaşlygy we şertnamanyň gowşurylyş senesine görä synag enjamlarynyň bir topary barlanyldy we göwnejaý iberildi.GDYT s ...
  Koprak oka
 • HV HIPOT Provides Power Equipment for Indonesia OBI Project

  HV HIPOT, Indoneziýa OBI taslamasy üçin elektrik enjamlary bilen üpjün edýär

  Oktýabr aýynyň ahyrynda kompaniýamyz we Ningbo Liqin, Indoneziýanyň OBI taslamasynyň gurluşygyna kömek berdiler.Indoneziýaly müşderiler üçin bu hyzmatdaşlykda kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen enjamlar şulary öz içine alýar: GDTF-seriýaly üýtgeýän ýygylyk rezonans synag toplumy, GDHG-301P PT / CT Transformator synagçysy, GDWG-IV ...
  Koprak oka
 • HV Hipot joins hands with Henan Dingli to support the construction of the Madagascar pilot project

  HV Hipot, Madagaskar synag taslamasynyň gurluşygyny goldamak üçin Henan Dingli bilen birleşýär

  Oktýabr aýynyň ortalarynda Henan Dingli kompaniýamyzyň daşary söwda topary bilen habarlaşdy.Iki tarap Madagaskar taslamasynyň hakyky ýagdaýy we zerur synag taslamalary barada jikme-jik habarlaşdylar.In engineenerlerimiz beýleki tarap tarapyndan berlen anyk maglumatlara esaslanyp jikme-jik maglumat berdiler....
  Koprak oka
 • HV Hipot | Celebrating the 72nd Anniversary of the Motherland on National Day

  HV Hipot |Milli watanda Watanyň 72 ýyllygyny bellemek

  Watanyň 72 ýyllygynyň şanly doglan gününi bellemek üçin beýik watana söýgi we bereket bildirmek we işgärleriň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak.30-njy sentýabryň günortasynda HV Hipot “Milli güni hoş geldiňiz we 72-nji ýubileý dabarasyny hödürläň ...
  Koprak oka
 • HV Hipot shipped a batch of high-voltage test equipment to Hebei Province successfully

  HV Hipot ýokary woltly synag enjamlaryny Hebei welaýatyna üstünlikli iberdi

  Recentlyakynda Hebeýdäki synag hyzmat kompaniýasy kompaniýamyzdan ýokary woltly synag enjamlarynyň bir toparyny satyn aldy.Bu enjam öz içine alýar: GDJS-Akylly izolýasiýa ellikleri (aýakgaplar) synag toplumy, sanly displeý hipot synag toplumynyň GDYD-D seriýasy, GDJ seriýasy izolýasiýa çybyk synag elektrod devi ...
  Koprak oka
 • Welcome Vietnamese customers to visit HV Hipot

  Wýetnamly müşderilere HV Hipot-a baryp görmek üçin hoş geldiňiz

  22-nji noýabrda Wýetnamdan gelen müşderiler kompaniýanyň enjamlaryny we güýjüni barlamak we hyzmatdaşlyk barada gepleşik geçirmek üçin Wuhan Guodian Xigao Electric Co. Ltd.Tehniki işgärler bilen bilelikde müşderi baryp gördi ...
  Koprak oka
 • Welcome Iranian customers to visiting HV Hipot Electric Co.,Ltd.

  Eýranly müşderileri HV Hipot Electric Co., Ltd.

  Recentlyakynda, HV Hipot Electric Co., Ltd. eýranly müşderileri gözden geçirmek üçin garşy aldy.Gözlegiň maksady, kompaniýamyzdan satyn alnan GDHG-106B transformator häsiýetli synagçyny barlamak we kabul etmekdi.Th ...
  Koprak oka
 • HV HIPOT Attend Middle-east Electricity Exhibition at Dubai

  HV HIPOT Dubaýda Middleakyn gündogar elektrik sergisine gatnaşyň

  Geçen hepde HV HIPOT Dubaýda ýerleşýän Eastakyn gündogar elektrik sergisine gatnaşdy.Bütin ýurtda we bütin dünýäde koronawirus epidemiýasy sebäpli bir ýerli ýoldaş biziň adymyzy aldy we ýerdäki kärdeşlerimiz bilen aragatnaşyk saklamaga kömek etdi.Bu gezek giçki önümlerimiz bilen getirdik ...
  Koprak oka
 • 4500kVA750kV AC Resonant Test System On-site Commissioning in India

  4500kVA750kV AC rezonans synag ulgamy Hindistanda ýerinde işe girizilmegi

  2019-njy ýylyň mart aýynda HV HIPOT-dan inerener, birnäçe ýyl ozal import edilen 4500kVA / 750kV AC rezonans synag ulgamyny ibermek üçin Hindistana gidýär.Müşderi t wagtynda adaty bolmadyk sesiň bardygyny görkezýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň