Beýleki ýakyn hyzmatlar

Beýleki ýakyn hyzmatlar

1. GURNAMAK WE KOMISSIYA
Has uly satuw ulgamymyzyň bir bölegi hökmünde, sizi işletmek we işletmek üçin gurnama we işe girizmek kömegini berýäris.Hytaýyň içinde ýa-da halkara derejesinde, sizi goldamak üçin şol ýerde bolarys.Täze synag ulgamyny gurmak, birleşdirmek we işlemek wagtynda dürli ýörite hyzmatlar gatnaşýar.Zerur bolsa, müşderilerimiz üçin daşary ýurtda işe giriş hyzmatyny hödürläp bileris.

2. Zapas şaýlary we abatlaýyş işleri
ATIONRATYN HASABATLAR
Haýsy böleklere mätäçdigiňizi bilmeseňiz, HV Hipot Electric CO., LTD P önümçilik D bölümi we satuwdan soň D bölümi kömek eder.Önüm hünärmenlerimiz size zerur bölekleri kesgitlemäge kömek eder.Derňewden başlap eltişe çenli her ädimde size kömek ederis.

1. Mysal üçin AC / DC Hipot Test toplumyny almak:

Goşmaça esbaplar

Sphere Gap2

Açyjy çybyk

Protective Resistor

Gorag rezistory

Silicon Rectifier

Silikon düzediji

Sphere Gap

Sfera boşlugy

HV Filter Capacitor

HV süzgüçli kondensator

Microammeter

Mikroammetr

Oil Cup

Nebit kubogy

Sphere Gap1

Sfera boşlugy

2. Mysal üçin CT / PT Kalibrleýjini almak:

Goşmaça esbaplar

Inductive divider

Induktiw bölüji

Standard CT

Standart KT

Self-boosting standard transformer

Öz-özüňi ýokarlandyrmak standarty

Standard CT with current injector

Häzirki injektor bilen standart CT

CT load case

KT ýük gaby

Standard PT

Standart PT

Control unit with double voltage regulator

Iki woltly sazlaýjy bilen dolandyryş bölümi

PT load case

PT ýük gaby

Şeýle hem, islegiňiz bilen model, seriýa belgisi we elýeterli beýleki maglumatlary goşmak bilen e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Bu islegiňizi çaltlaşdyrmaga kömek eder.Islendik zerurlygy çözeris we size berlen soraglara jogap bereris, şeýle hem mugt nyrh bereris.E-poçta habarlaryna bir iş gününiň dowamynda jogap bermäge çalyşýarys.Kimdir biri bilen gürleşmek isleseňiz, + 86-27-85568138 jaň ediň.

DÜZGÜNLER
Enjamyňyzda haýsydyr bir kynçylyk çekýän bolsaňyz, bize jaň ediň we gysga çekişmeden soň kimdir biri desganyňyza has giňişleýin baha bermek we abatlamak üçin gelmelidigini ýa-da enjamlary zawodymyza iberilmelidigini kesgitläp bileris.

Saýtda abatlaýyş
“HV Hipot Electric CO., Ltd.” ýokary woltly synag enjamlaryňyzyň kadaly işlemegi we kompaniýanyňyzyň önümçiligini dowam etdirmegine mümkinçilik bermek üçin giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.Satuwdan soňky hyzmat inersenerleri toparymyz ýokary woltly synag ulgamy boýunça hünärmenler bolup, size içerde we halkara derejede ýylboýy elýeterlidir.Siteerde bolanymyzda, ulgamyň umumy işleýşini hem barlap bileris we ýüze çykyp biljek islendik meselä baha berip bileris.

3. Kalibrleme hyzmatlary
Volokary woltly synag we ölçeg enjamlarynyň köpüsi üçin dogry işlemegi we takyklygy üpjün etmek üçin ýyllyk kalibrlemeler ýa-da öndürijilik barlaglary maslahat berilýär.

Kalibrleme, ýokary woltly ölçeg milli merkezi, elektrik parametrleri üçin Hubeý ölçeg we synag tehnologiýasy instituty ýaly impuls naprýa, eniýeleri, AC naprýa, eniýeleri ýaly köp ýyllap biziň bilen hyzmatdaşlyk eden üçünji barlag gullugy tarapyndan amala aşyrylyp bilner. we DC naprýa .eniýeleri.Testshli synaglar we kalibrlemeler EN17025 standartlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

Other Intimate Services

Hubei ölçeg we synag tehnologiýasy instituty

Other Intimate Services1
Other Intimate Services2
Other Intimate Services3
Other Intimate Services4

Volokary woltly AC / DC sanly metr Hubei ölçeg we synag tehnologiýasy instituty tarapyndan kalibrlendi

GDJF-2008 Kalibrleme şahadatnamasy

GDJF-2008 Calibration Certificate01
GDJF-2008 Calibration Certificate02
GDJF-2008 Calibration Certificate03
GDJF-2008 Calibration Certificate04

Impuls naprýa .eniýe bölüjisiKalibrleme şahadatnamasy

Impulse voltage dividerCalibration Certificate01
Impulse voltage dividerCalibration Certificate02
Impulse voltage dividerCalibration Certificate03
Impulse voltage dividerCalibration Certificate04
Impulse voltage dividerCalibration Certificate05

GDYL-10 Kv / 100PF Kalibrleme şahadatnamasy

100PF Calibration Certificate02
100PF Calibration Certificate03
100PF Calibration Certificate04
100PF Calibration Certificate01

Üçünji tarapyň kalibrlemesi barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, göni müşderi dolandyryjysyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Müşderilere dürli milli we halkara ülňülerine laýyklykda ähli zawodyň öňki hasabatlaryny we ähli önümler üçin şahadatnamalary berýäris.

Intimate Services1
Intimate Services2
Intimate Services3
Intimate Services0

4. Barlaglar we hyzmat
Volokary woltly synag enjamlaryňyza dogry hyzmat etmek, onuň dowam etdirilmegi üçin örän möhümdir we önümçiligiň togtadylmagynyň öňüni alyp biler.Uzak möhletde, öňüni alyş tehniki hyzmaty bilen baglanyşykly çykdajylar, öndürijiligiň ýitmegi we işlemeýän enjamlar bilen girdeji bilen deňeşdirilende, esasanam uzak iş wagty ýa-da önümçiligiň doly togtadylmagy bilen deňeşdirilende ýokary tygşytly bolar.

Tejribeli, ýokary hünärli hyzmat inersenerlerimiz diňe bir meýilleşdirilen tehniki hyzmaty üpjün etmän, eýsem synag enjamlarynyň ömrüni nädip uzaltmalydygy barada müşderilere önümiň aýratyn tekliplerini hem berer.

Intimate Services01 (1)
Intimate Services01 (2)
Intimate Services01 (3)

5. Okuw
Müşderi goldawy, okuw we maslahat beriş
HV Hipot Electric Co., Ltd. degişli halkara ülňülerine laýyklykda dürli ýokary woltly synag enjamlaryny dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek, gurnamak we satmak boýunça ýöriteleşendir.Mundan başga-da, hünärmen toparymyz ýokary woltly synag ulgamy we ýöriteleşdirilen synag zerurlyklary üçin aýratyn amallar babatynda aýratyn hyzmatlary berip biler.

Müşderilerimiz bilen gatnaşyklarymyz enjamlaryň eltilmegi bilen çäklenmeýär.Specialörite kynçylyklar ýüze çykanda tejribämize giriň.Gündelik synag talaplaryndan ýokarda we şol programmalar üçin düzülen tehniki hyzmatlar çözgüdini berip bileris.

Okuw maksatnamamyzyň maksady, tejribe toplamaga we pul tygşytlamaga kömek etmekdir.Synag diagnostikasy üçin bar bolan köp sanly synag çözgütlerini we meýdançada synag wagtyny nädip tizleşdirmelidigini düşündirmegi meýilleşdirýäris - ýöne bu başlangyç.

Zerur bolsa, önümimizi taýýarlamak kompaniýamyzda erkin hödürlenip bilner.

Köp sanly ýokary derejeli gözleg we in engineenerleriň tehniki bilimine we uly göwrümli ýokary woltly laboratoriýa okuw meýdançalarynyň güýjüne daýanmak bilen, kompaniýa 2012-nji ýylda elektrik meýdan synag tehniki okuw kurslaryny we tehniki alyş-çalyş salonlaryny gurnap başlady. 100 sapak we 5000-den gowrak okuwçyny taýýarlady.Kuwwat synagy pudagynda tehniki alyş-çalyşlary ösdürmek maksady bilen täze pikirleri we täze usullary döretdi.
Global üpjün edijileri güýç synamak üçin bagyşlanan, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

Intimate Services02

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň