Tehniki gollanma

Tehniki gollanma

 • Röle gorag ulgamynyň işleýşinde näsazlyklar we gözleg usullary

  Röle gorag ulgamynyň iň gowşak baglanyşygy, elektrik ulgamynyň naprýa .eniýesindäki transformator.Naprýa .eniýe aýlawynda, iş wagtynda näsazlyk aňsat.Naprýatageeniýedäki transformator güýç ulgamynyň kadaly işlemeginde möhüm rol oýnaýar.Funksiýa, ýok bolsa-da ...
  Koprak oka
 • How to maintain Dry-type test transformer

  Gury görnüşli synag transformatoryny nädip saklamaly

  Gury görnüşli synag transformatorlary esasan howa konweksiýa sowadyjy enjamlara bil baglaýarlar.Şol sebäpli, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy ýerine ýetirilişi we daşky gurşawyň peýdalylygy gowy.Dryönekeý gury görnüşli transformatorlar, özboluşly artykmaçlyklary bilen adamlaryň durmuşynyň her bir burçuna giňden girizilýär.Onda, nädip ...
  Koprak oka
 • How to prevent lightning strikes for high-voltage electric lines?

  Volokary woltly elektrik liniýalary üçin ýyldyrym çakmagynyň öňüni nädip almaly?

  Adatça, UHV çyzygynyň tutuş çyzygy ýer simleri ýa-da UHV geçiriji liniýalar üçin ýyldyrym goragynyň belli bir täsirine eýe bolan OPGW optiki kabel bilen goralýar.Ningyldyrymdan goramagyň anyk çäreleri aşakdakylar: GDCR2000G Reser garşylygy synagy 1. azaldyň ...
  Koprak oka
 • Primary Current Generator purchase skills

  Esasy häzirki generator satyn almak endikleri

  Volokary woltly kuwwatly enjamlary köpeltmeli bolanyňyzda, esasy tok generatoryny ulanmaly bolarsyňyz.Esasy tok zerur bolan elektrik düzedişinde durmuşyň ähli gatlaklary üçin zerur enjam.Duýgur düwmäniň işleýşi, ähli funksiýalar düwmeler arkaly amala aşyrylyp bilner Howpsuzlygy we r ...
  Koprak oka
 • When need to use Series Resonance AC Withstand Voltage Test Set

  Haçan-da seriýa rezonansy AC naprýa Testeniýe synagyna garşy durmak

  Bazarda elektrik togy işgärleri tarapyndan ýokary woltly çydamly naprýa .eniýe synag taslamalarynda ulanylýan wolt synagyna çydamly köp sanly rezonans AC bar.Naprýatageeniýe synagyna çydamly seriýa rezonansy AC gaty möhümdir, şonuň üçin haýsy ýagdaýlarda seriýa rezonansy AC bilen ...
  Koprak oka
 • Attention to the use of  GD 6800 Capacitance & Tan Delta Tester

  GD 6800 Capacitance & Tan Delta Tester-iň ulanylmagyna üns

  Elektrik transformatorlarynda, rölelerde, kondensatorlarda, tutujylarda we ş.m. dielektrik ýitgi synaglaryny geçirmek isleýän elektrikçiler, päsgelçiliklere garşy dielektrik ýitgisini barlamaly.Adaty ýokary woltly güýç synag enjamy hökmünde bu enjam ýokary woltly derejä we ygtybarly takyklyga eýe....
  Koprak oka
 • Zynjyr döwüjiniň zynjyr garşylygyny ölçemek üçin näme üçin başlangyç tok sanjym toplumyny ulanmaly?

  Esasy tok sanjym synag toplumynyň ýük göterijiligi awtobus zolagyny goramak we häzirki transformator derejelerini we ş.m. barlamak üçin amatlydyr we häzirki röleleri we wyklýuçatelleri sazlap biler.Esasan awtobus zolagyny goramak we dürli tok ýaly zatlary barlamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • “AC RESONANT TEST Sistema” -nyň iş çäreleri

  1. Elektrik toguny synamak üçin AC RESONANT TEST Sistemasyny ulanmazdan ozal.Synag prosedurasyna laýyklykda nusganyň izolýasiýa garşylygyny ölçäň we indiki ädim ätmezden ozal nusganyň degişli izolýasiýa talaplaryna laýykdygyny tassyklaň ...
  Koprak oka
 • Transformator KT-ni gysgaça suratlandyryň

  Transformator CT / PT Analizator, CT / PT goragy we ölçemegi awtomatiki barlamak üçin ulanylýar.Laboratoriýa we ýerinde synag üçin amatly.Alsoöne bu gural bilen aragatnaşyk saklamadyk dostlaram bar, käbir esasy amallar üçin, sim ýaly, panel dolandyryşlary tanyş däl ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň